Regulamin Promocji „Testuj przez 14 dni bez opłat”

Organizator Promocji: ABILINE POLAND SP. Z O.O., NIP. 7773229932, UL. GRUNWALDZKA 519A/2 dalej jako „Organizator”.

Cel Promocji: Promocja „Testuj przez 14 dni bez opłat” ma na celu umożliwienie potencjalnym klientom przetestowania produktów  ABILINE POLAND SP. Z O.O., bez ponoszenia opłat w celu demonstracji ich funkcjonalności i zalet.
Okres Promocji: Promocja trwa od 03/01/2024 do 31/03/2024.
Uczestnictwo: Promocja jest skierowana do przedsiębiorców działającym na terenie Polski.  Aby wziąć udział, należy skontaktować się z Organizatorem i wyrazić chęć przetestowania produktów.
Produkty objęte Promocją: Moduł Bluetooth do zamków Be-Tech, KLAWIATURA BLUETOOTH DO ZAMKÓW BE-TECH_ABILINE, BRAMKA WI-FI SMARTLOCK BY ABILINE_ G2

Warunki Promocji:
a. Uczestnik otrzymuje wybrane produkty na okres 14 dni bez opłat do własnoręcznego montażu, którego sposób opisany jest załączonej do urządzeń  instrukcji. 
b. Okres testowy rozpoczyna się w dniu dostarczenia produktów do Uczestnika.
c. W przypadku, gdy produkty nie spełnią oczekiwań Uczestnika, można je zwrócić bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zwrot Produktów:
a. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu produktów w stanie niepogorszonym, wraz z wszelkimi akcesoriami i dokumentacją, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od upływu okresu testowego.
b. Koszty zwrotu pokrywa Uczestnik.
Wyłączenia Odpowiedzialności: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktów powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania przez Uczestnika.

Obciążenie za Uszkodzenia:
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń produktów, które powstały w okresie testowym i wynikają z niewłaściwego użytkowania lub zaniedbań ze strony Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika kosztami naprawy lub kosztami rynkowymi produktu, jeśli naprawa nie jest możliwa.
b. Przed zwrotem produktów, Uczestnik jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia stanu produktów i zgłoszenia wszelkich uszkodzeń Organizatorowi.
c. Organizator dokona oceny stanu zwróconych produktów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Uczestnik zostanie poinformowany o szacowanych kosztach naprawy lub wymiany.
d. W przypadku braku zgody Uczestnika na obciążenie kosztami, sprawa może zostać rozstrzygnięta na drodze postępowania polubownego lub sądowego, zgodnie z obowiązującym prawem.
Powyższe zasady mają na celu zapewnienie sprawiedliwego i odpowiedzialnego korzystania z produktów w ramach promocji „Testuj przez 14 dni bez opłat”.

Postanowienia Końcowe:
a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.
b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają ogólne warunki umowy i przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski i Niemiec.
c. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z tej wyjątkowej możliwości przetestowania naszych rozwiązań!