Gwarancja 

Na potrzeby niniejszej gwarancji niżej wymienionym pojęciom nadaje się następujące definicje:

Gwarant – "ABILINE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Grunwaldzka 519A/2, 62-064 Plewiska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000877492, NIP 7773229932, nr REGON 30235259600000.

Towar – przedmiot ruchomy zakupiony u Gwaranta, na który Gwarant udzielił Gwarancji,

Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca z Gwarantem umowę sprzedaży towarów w charakterze kupującego.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Niniejszym Gwarant udziela Gwarancji na urządzenia wymienione na fakturze stanowiącej dowód sprzedaży, chyba że jakiś z tych przedmiotów zostanie wyraźnie z Gwarancji wyłączony.

Gwarancja zostaje udzielona wobec wszystkich Nabywców Towarów mających siedziby lub stałe miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej pod warunkiem, że towar został przesłany i był używany wyłącznie w krajach należących do Unii Europejskiej.

Części składowe urządzenia podlegające ograniczonej Gwarancji:

Sześciomiesięcznym okresem Gwarancji objęte są:
akumulatory, zasilacze, ładowarki

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji towaru, powstałych w wyniku nieprawidłowego ich przechowywania, narażania na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub niekorzystnego środowiska, użytkowania towaru w sposób niezgodny z instrukcją i przeznaczeniem. 

W ramach gwarancji Nabywcy przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia wady poprzez naprawę urządzenia. 
Gwarantowi przysługuje jednak prawo zastąpienia naprawy towaru - towarem nowym tj. dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W przypadku zaprzestania sprzedaży towaru przez Gwaranta, może on zastąpić towar wadliwy towarem o parametrach nie gorszych niż parametry towaru zakupionego.

Nabywca traci uprawnienia z tytułu Gwarancji jeśli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie w terminie 14 dni od jej wykrycia.

W przypadku zamiaru usunięcia wady w trybie gwarancyjnym Nabywca zobowiązany jest zawiadomić o tym Gwaranta w formie pisemnej albo mailowej na adres sklep@abiline.pl. 

Nabywca zobowiązany jest samodzielnie przesłać reklamowany towar do miejsca realizacji gwarancji (ul. ul. Kożuchowska 20c 65-001 Zielona Góra) , na swój koszt. 
Nabywca jest zobowiązany uzgodnić z Gwarantem termin odbioru od niego Towaru lub wysyłki przez niego Towaru do Gwaranta. 
Nabywca jest obowiązany do wypełnienia i dołączenia do przesyłki protokołu reklamacyjnego, który zostanie mu przesłany przez Sprzedającego po otrzymaniu wiadomości o reklamacji. 
Nabywca powinien wskazać w formularzu reklamacyjnym numer faktury potwierdzającej dokonanie zakupu towaru u Sprzedającego.
Po dostarczeniu reklamowanego towaru Gwarant przystąpi do weryfikacji zgłoszenia gwarancyjnego i wykona swoje obowiązki w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru, albo w tym terminie zawiadomi o odrzuceniu reklamacji.
W przypadku uznania roszczenia z gwarancji, odesłanie towaru do Nabywcy, w ramach wykonania gwarancji, nastąpi na koszt Gwaranta w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru Gwarantowi.
W przypadku stwierdzenia, że usterka nastąpiła z winy Nabywcy – zobowiązany jest on do zwrotu poniesionych przez Gwaranta kosztów transportowych (odbioru i ponownej wysyłki), diagnozy i ewentualnej naprawy. 
W przypadku wad nieobjętych gwarancją, przed dokonaniem naprawy Gwarant poinformuje Nabywcę o kosztach naprawy. W przypadku braku akceptacji kosztów naprawy, towar zostanie odesłany Nabywcy na jego koszt.
Licząc od dnia zakupu towaru przez Nabywcę, Gwarant udziela gwarancji:
na okres 2 lat w przypadku zakupu dokonanego przez Nabywcę będącego Konsumentem;
na okres 1 roku w przypadku zakupu dokonanego przez Nabywcę niebędącego Konsumentem.
W przypadku kiedy Nabywcą nie jest Konsument, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).
Nabywca będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Jednakże w razie wykonywania przez Nabywcę uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
Jeżeli postanowienia niniejszej gwarancji są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub gwarancja zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień gwarancji. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość gwarancji bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.