Ogólne Warunki Sprzedaży 


I. Postanowienia wstępne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) dotyczą umów zawieranych z Abiline Poland sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 519a/2 62-064 Plewiska, NIP 7773229932 i / lub Abiline Aleksandra Walacik z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 20C 65-394 Zielona Góra , NIP 5961709216  ( dalej „Abiline”).
 2. Abiline Poland sp. z o.o. oraz Abiline Aleksandra Walacik to podmioty powiązane. W zależności od towaru, który jest zamawiany, Zamawiający może otrzymać ofertę i fakturę z jednej lub z drugiej firmy. Oba podmioty nazywane są jako „Abiline” i wszystkie punkty OWS dotyczą jednakowo obu podmiotów.
 3. OWS stanowią integralną część umów zawieranych przez Abiline z Zamawiającymi prowadzącymi działalność gospodarczą, chyba że Abiline wyraźnie wyłączy je w formie pisemnej w stosunku do konkretnej umowy. W przypadku sprzeczności między OWS a postanowieniami umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
 4. Termin „OWS” odnosi się do OWS obowiązujących w dacie ustaleń lub sporządzenia dokumentu.
 5. OWS są dostępna w stopce strony internetowej www.abiline.pl.

II. Warunki zawarcia umowy
 1. Umowa może zostać zawarta w następujący sposób:
 • a. Poprzez złożenie przez Zamawiającego zapytania ofertowego zawierającego szczegółowy zakres i opis zamówienia (w szczególności wymagane jest dokładne podanie nazwy zamawianego towaru wraz z numerem identyfikacyjnym oraz ilością w odpowiednich jednostkach miary stosowanych przez Abiline dla zamawianego towaru), a następnie złożenia przez Abiline oferty. Do zawarcia umowy dochodzi wraz z potwierdzeniem przez Zamawiającego przyjęcia oferty Abiline bez zastrzeżeń (zastrzeżenie przez Zamawiającego zmian i uzupełnień nie stanowi przyjęcia oferty);
 • b. Poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia zawierającego szczegółowy zakres i opis zamówienia (w szczególności wymagane jest dokładne podanie nazwy zamawianego towaru wraz z numerem identyfikacyjnym, kolorem oraz ilością w odpowiednich jednostkach miary stosowanych przez Abiline dla zamawianego towaru), w oparciu o aktualne cenniki lub przesłane indywidualnie Zamawiającemu, po przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia przez Abiline, w którym wskazany zostanie przewidywany termin realizacji zamówienia.
 • c. Poprzez podpisanie umowy przez obie strony.

2. Zapytanie ofertowe, potwierdzenie przyjęcia oferty, o których mowa w pkt II.1.a. powyżej muszą być każdorazowo podpisane przez osoby do tego upoważnione (wskazane we właściwym rejestrze lub posiadające stosowne pełnomocnictwo lub pracownika / współpracownika Zamawiającego, operującego w biurze handlowym lub dziale zajmującym się zamówieniami określonego rodzaju, który przy wykorzystaniu sprzętu, adresu e-mail lub papieru z oznaczeniami Zamawiającego, składa w jego imieniu zamówienia lub przyjmuje oferty).


3. Potwierdzenie oferty stanowi akceptację OWS.

4. Oświadczenia o potwierdzeniu oferty mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub na piśmie.

5. Brak potwierdzenia zamówienia przez Abiline nie stanowi zgody na zawarcie umowy.

6. Wszelkie inne niż zawarte w ofercie lub przyjęciu zamówienia informacje dotyczące w szczególności cen, dostępności asortymentu i terminów realizacji, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Dodatkowe elementy zamówienia, takie jak koszty dostawy czy montażu, muszą być uzgodnione oddzielnie.

8. Oczywiste pomyłki pisarskie, błędy rachunkowe czy inne o podobnym charakterze w dokumentach pochodzących od Abiline nie wiążą Abiline i mogą być przez Abiline prostowane na każdym etapie realizacji umowy. Zamawiającemu nie przysługują względem Abiline jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.


III. Cena i terminy płatności

 1. Cena i terminy płatności określone są w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Ceny podawane są w lokalnej walucie, w kwocie netto, do których doliczany jest VAT.
 2. W przypadku braku określenia terminów płatności, obowiązują zasady:

 • Zaliczka 100% wartości brutto za towar z zamówienia w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia, chyba że strony ustaliły inaczej.
 • Przy montażu przez Abiline, 100% zaliczka na urządzenia, przed ich dostarczeniem, płatność za usługi do 7 dni po zakończeniu montażu.

3. Abiline może obciążać Zamawiającego sukcesywnie za dostarczane i montowane produkty.

4. Abiline może wstrzymać się z dalszym wykonywaniem umowy w przypadku braku jakichkolwiek płatności przez Zamawiającego.

5. Abiline może wstrzymać się z wykonaniem części lub całości umowy, bez popadnięcia z tego tytułu w opóźnienie lub zwłokę, w przypadku, gdy Zamawiający zalega z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z innych umów łączących Abiline z Zamawiającym, do czasu zapłaty przez Zamawiającego zaległości.

6. Podstawą zapłaty ceny będą faktury VAT wystawiane przez Abiline Poland sp.z o.o. lub/i Abiline Aleksandra Walacik w ustalonych terminach. Płatności winna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Za termin zapłaty uznaje się termin uznania rachunku bankowego Abiline.

7. W przypadku opóźnienia płatności, Abiline może dochodzić odsetek ustawowych.

8. Abiline zastrzega sobie własność sprzedanych towarów aż do uiszczenia przez Zamawiającego ceny. Abiline w razie braku zapłaty ceny może, wedle swego wyboru, żądać uiszczenia ceny lub zwrotu dostarczonych Zamawiającemu towarów.

9. Zapłata ceny za dostarczone towary jest również jednym z warunków realizacji przez Abiline świadczeń wynikających z gwarancji, o której mowa w pkt VI OWS. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń co do jakości lub terminowości wykonania umowy nie stanowi podstawy do wstrzymania się z zapłatą ceny za dostarczony lub zamontowany towar.

IV. Dostawa zamówionych towarów

 1. Terminy dostaw zamawianych towarów oraz ewentualnie terminy montażu określane są w ofercie, o której mowa w pkt II.1.a. powyżej lub w oświadczeniu o przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia przez Abiline, o którym mowa w pkt II.1.b. powyżej. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania osoby upoważnionej do potwierdzenia odbioru towarów w miejscu przeznaczenia oraz zapewnienia rozładunku dostarczonych towarów.
 2. Dostawa następuje przez Abiline lub na jej zlecenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w pkt II.1.a. powyżej lub w zamówieniu, o którym mowa w pkt II.1.b. powyżej, o ile Abiline w późniejszych dokumentach stanowiących element umowy nie wskazała inaczej, na koszt Zamawiającego, chyba że inaczej potwierdzono w ofercie Abiline.
 3. Termin dostawy liczony jest od daty zaksięgowania na rachunku bankowym Abiline zaliczki o której mowa w pkt III.2.a. W przypadku, gdy zapłata zaliczki nie jest wymagana, termin ten jest ustalany indywidualnie.
 4. Niezależnie od sposobu określenia terminu dostawy ma on charakter orientacyjny, wyliczony na podstawie doświadczenia Abiline. Zmiana terminu dostawy (jego skrócenie lub wydłużenie), nie stanowi naruszenia postanowień umowy.
 5. Przy braku możliwości dostawy z winy Zamawiającego, Abiline może obciążyć go dodatkowymi kosztami.
 6. Ryzyko utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą postawienia towaru do dyspozycji.
 7. Niezależnie od innych przyczyn wskazanych w przepisach prawa lub niniejszych OWS, Abiline nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji dostaw z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności takich jak siła wyższa, strajki, opóźnienia w transporcie czy zmiany w obowiązujących przepisach.


V. Montaż zamówionych towarów oraz odbiory
 1. Montaż wymaga zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego. Dzień i godzina montażu ustalane są przez Strony.
 2. Zamawiający zapewnia: Rozładunek i składowanie towarów, Dostęp do miejsca montażu, Teren na zaplecze socjalne.
 3. W dniu zakończenia realizacji zleconych usług instalacyjno -montażowych, dokonania odbiorów montażu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Nabywcy po jego zakończeniu; o ile Strony inaczej nie uzgodniły, protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Abiline.
 4. Nieprzystąpienie Zamawiającego do odbioru po montażu w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej lub - mimo przystąpienia do odbioru - bezpodstawna odmowa podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego, nie stanowią przeszkody w wystawieniu przez Abiline faktury VAT, opiewającej na kwotę należną po montażu. W takiej sytuacji Abiline ma prawo do jednostronnego podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego jako bezusterkowego. Podstawą do odmowy odbioru są tylko takie wady, które całkowicie uniemożliwiają korzystanie z zamówionego towaru. Wady te muszą zostać udokumentowane na zdjęciach i odnotowane w protokole.
 5. W zakresie nieuregulowanym do montażu stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w pkt IV, dotyczące dostawy.


VI. Gwarancja, rękojmia oraz inne podstawy odpowiedzialności Abiline
 1. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem zapłaty pełnej ceny za towar, a jeśli składnikiem ceny jest również wynagrodzenie za montaż – także tego wynagrodzenia, jak również spełnienia innych warunków opisanych w Ogólnych Warunkach Gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dostawy towaru lub w przypadku, gdy montaż jest dokonywany przez Abiline, jego uruchomienia przez Abiline po montażu. Gwarancja zależna jest od rodzaju produktu i zastosowania. Ogólne Warunki Gwarancji dostępne w stopce strony internetowej Abiline pod adresem https://www.abiline.pl/Informacje/Gwarancja/, zawierająca warunki gwarancji, stanowią załącznik do niniejszych OWS.
 2. Odpowiedzialność Abiline Poland sp. z o.o. oraz Abiline Aleksandra Walacik z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Odpowiedzialność Abiline z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się do szkody rzeczywistej; odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Górną granicę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Abiline stanowi cena sprzedaży towaru objętego umową.


VII. Uwagi dotyczące prawidłowej eksploatacji zamków elektronicznych będących w ofercie Abiline
 1. Klucze awaryjne: Klucze mechaniczne przeznaczone są wyłącznie do awaryjnego otwierania zamków. Regularne używanie kluczy mechanicznych może prowadzić do szybszego zużycia mechanizmu zamka, co zmniejsza jego żywotność. Zamki elektroniczne są zaprojektowane głównie do otwierania za pomocą nośników MiFare i/lub kodów, a klucze mechaniczne powinny być używane tylko w sytuacjach awaryjnych.
 2. Regulacja drzwi: Aby zapewnić prawidłowe działanie zamków, drzwi muszą być odpowiednio wyregulowane. Nieprawidłowa regulacja drzwi może prowadzić do problemów z zamykaniem i otwieraniem, a także do blokowania się zamków. Dodatkowo, samozamykacze powinny być dostosowane do wagi i rozmiaru drzwi, aby uniknąć konieczności użycia nadmiernej siły przy ich zamykaniu, co może powodować do uszkodzenia mechanicznego zamka. Abiline nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową regulację drzwi na których montowane są zamki.
 3. Pielęgnacja zamków: Regularna konserwacja i pielęgnacja zamków elektronicznych jest niezbędna do zapewnienia ich długotrwałego i bezawaryjnego działania. Do czyszczenia zamków należy używać tylko łagodnych środków czyszczących. Zakazuje się używania środków chemicznych, które mogą powodować korozję lub uszkodzenia mechaniczne elementów zamków wykonanych ze stali. Chemikalia mogą osłabiać strukturę zamka, co prowadzi do jego przedwczesnego zużycia i potencjalnych awarii.
 4. Niewłaściwa pielęgnacja, takie jak brak regularnego czyszczenia, używanie środków chemicznych do czyszczenia zamka może przyspieszyć zużycie elementów zamka i wpłynąć na jego funkcjonalność. Regularne czyszczenie i konserwacja są niezbędne dla ich długotrwałego funkcjonowania.
 5. Klamki w okuciach elektronicznych: Klamki stosowane w okuciach elektronicznych mogą być mniej sztywne niż tradycyjne klamki mechaniczne. Klamki elektroniczne często mają wbudowane czujniki i mechanizmy, które mogą powodować ich większą elastyczność.Jest to normalne zjawisko i nie wpływa na ich funkcjonalność. Ważne jest, aby użytkownicy byli świadomi tej różnicy i nie traktowali jej jako usterki.
 6. Baterie w zamkach elektronicznych: Po zamontowaniu zamka należy natychmiast włożyć baterie zasilające do zamka. Zatrzaśnięcie drzwi z zamontowanym zamkiem bez baterii może uniemożliwić otwarcie zamka i drzwi, co prowadzi do konieczności użycia klucza mechanicznego w sytuacji awaryjnej. Należy używać wyłącznie wysokiej jakości baterii alkalicznych.
 7. Montaż zamków: Zaleca się montaż zamków elektronicznych na wyregulowanych drzwiach, po zakończeniu montażu elementów wykończeniowych, takich jak wykładziny czy tapety. Demontaż drzwi z już zamontowanym zamkiem może prowadzić do jego uszkodzenia, dlatego należy tego unikać. Dodatkowo, montaż zamków elektronicznych powinien być przeprowadzany zgodnie z instrukcjami producenta i najlepiej przez wykwalifikowanych specjalistów, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu kontroli dostępu.
 8. Ważne: Niestosowanie się do powyższych uwag może stanowić podstawę do nieuznania roszczeń gwarancyjnych. Oznacza to, że w przypadku gdy zamki elektroniczne nie będą eksploatowane zgodnie z powyższymi zaleceniami, Abiline zastrzega sobie prawo do odmowy uznania roszczeń gwarancyjnych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy:
 • Klucze mechaniczne będą używane regularnie zamiast tylko w sytuacjach awaryjnych, co spowoduje nadmierne zużycie mechanizmu zamka.
 • Drzwi, na których zamontowane są zamki, nie będą prawidłowo wyregulowane, co doprowadzi do problemów z funkcjonowaniem zamków.
 • Zamki nie będą regularnie konserwowane i czyszczone zgodnie z zaleceniami, lub będą czyszczone środkami chemicznymi powodującymi korozję.
 • Baterie w zamkach nie będą wymieniane na czas lub będą używane baterie niskiej jakości, co może prowadzić do awarii zamków.
 • Montaż zamków elektronicznych nie zostanie przeprowadzony zgodnie z instrukcjami producenta lub nie będzie wykonywany przez wykwalifikowanych specjalistów.
Przestrzeganie tych wytycznych jest kluczowe dla zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy zamków elektronicznych oraz dla utrzymania gwarancji.


VIII. Dane osobowe

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy zgodnie z RODO.
 2. Abiline jest administratorem danych osobowych.
 3. Kupującemu przysługują prawa do danych osobowych, w tym prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, takim jak dostawcy usług logistycznych i podwykonawcy.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku działania Abiline jako podwykonawcy, Zamawiający przyznaje Abiline prawo do zawiadomienia Inwestora o zawarciu umowy w oparciu o OWS.
 3. Abiline nie przyjmuje zwrotów towarów wynikających z pomyłki Zamawiającego, chyba że wyrazi na to pisemną zgodę.
 4. Spory wynikające z umów rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Abiline.
 5. Abiline ma prawo do zmiany OWS w każdym czasie, przy czym do zawartych już umów stosuje się dotychczasowe postanowienia.