Warunki Gwarancji ABILINE
§ 1. Definicje
 1. Gwarant: Firma, która wystawiła dokument sprzedaży dla Nabywcy, będąca jednym z współwłaścicieli sklepu internetowego. Gwarantami są (jeden z poniższych podmiotów) :
 • "ABILINE POLAND" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem ul. Grunwaldzka 519A/2, 62-064 Plewiska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000877492, NIP 7773229932, nr REGON 30235259600000.
 • ABILINE Aleksandra Walacik, działająca pod adresem ul. Kożuchowska 20c, 65-001 Zielona Góra, NIP 5961709216.
2. Odpowiedzialność gwarancyjna jest związana z jedną z powyżej wymienionych firm, w zależności która z nich wystawiła dokument sprzedaży dla Nabywcy.
3. Towar: Przedmiot ruchomy zakupiony u Gwaranta, na który Gwarant udzielił Gwarancji
4. Nabywca: Osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca z Gwarantem umowę sprzedaży towarów w charakterze kupującego.
5. Konsument: Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. Zakres i warunki gwarancji
 1. Ogólny zakres gwarancji: Gwarant udziela gwarancji na urządzenia wymienione na fakturze stanowiącej dowód sprzedaży, chyba że jakiś z tych przedmiotów zostanie wyraźnie z gwarancji wyłączony.
 2. Gwarancja jest udzielana wobec wszystkich Nabywców mających siedziby lub stałe miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że towar był przesłany i używany wyłącznie w krajach należących do Unii Europejskiej.
 3. Uprawnionym do skorzystania z gwarancji na produkt jest wyłącznie kupujący, tj. podmiot lub osoba, która kupiła towar bezpośrednio w jednym z dwóch podmiotów ABILINE wyszczególnionym w &1 pkt 1 . Gwarancja wygasa z chwilą przejścia prawa własności produktu na osobę inną, niż kupujący (gwarancja nie idzie za rzeczą), ale Abiline w czasie, na który gwarancja jest udzielona, może wg własnego uznania uwzględnić reklamację pod warunkiem, że jest ona zgłoszona przez kupującego, a nie osobę trzecią.
 4. Ograniczona gwarancja na części składowe: Sześciomiesięcznym okresem gwarancji objęte są: Akumulatory, Zasilacze, Ładowarki
 5. Gwarancją nie są objęte:
 • uszkodzenia mechaniczne produktu i skutki wywołane przez to uszkodzenie;
 • uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia produktu na czas prac budowlanych (np. zabrudzenia tynkiem, pianką, zaprawą, opiłkami metali, agresywnymi środkami chemicznymi itp.);
 • uszkodzenia produktu na skutek zdarzeń losowych i zjawisk atmosferycznych (np. pożar, powódź, włamanie itp.);
 •  części produktu, które zużywają się w sposób naturalny (np. uszczelki, łożyska, diody, baterie, akumulatory);
 • produkty, korzystanie z których przekroczy maksymalną liczbę cykli zamknięcia/otwarcia drzwi, dla których produkt był certyfikowany (informacja o certyfikowanej ilości cykli znajduje się w dokumentacji technicznej produktu);
 • produkty, które były przemalowane przez kupującego lub na jego zlecenie;
 • uszkodzenia produktu będące wynikiem zaniechania czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik rzeczy, w której zamontowany jest produkt, w tym w szczególności zaniechania utrzymania produktu i tej rzeczy w czystości lub utrzymania w czystości innych elementów, których czystość ma wpływ na pracę rzeczy lub produktu (np. podłogi znajdującej się pod skrzydłem drzwi w zasięgu ich otwarcia, co może spowodować zablokowanie drzwi przez kamień lub piach).

3. Jeżeli Abiline dostarcza produkt kupującemu (lub do miejsca wskazanego przez kupującego) za pośrednictwem kuriera lub przewoźnika, kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera lub przewoźnika i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w transporcie ma obowiązek spisać protokół szkody z kurierem lub przewoźnikiem.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktu w transporcie będą rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy to Abiline zleciła jego dostawę kupującemu.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzenia produktu w transporcie będą rozpatrywane na podstawie otrzymanego protokołu szkody spisanego przez kupującego z przewoźnikiem lub kurierem.
6.  Ewentualne reklamacje logistyczne (np. braki ilościowe, niezgodność produktu z zamówieniem), niezwiązane z jakością produktu, należy zgłaszać w ciągu 7 dniu od otrzymania produktu na adres e-mail: biuro@abiline.pl

§ 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji
 1. Naprawa lub wymiana: W ramach gwarancji Nabywca ma prawo żądać usunięcia wady poprzez naprawę urządzenia. Gwarant ma jednak prawo zastąpienia naprawy towarem nowym, wolnym od wad. W przypadku zaprzestania sprzedaży towaru przez Gwaranta, może on zastąpić wadliwy towar innym towarem o nie gorszych parametrach.
 2. Zgłaszanie wad: Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeśli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie w terminie 14 dni od jej wykrycia.
 3. Procedura reklamacyjna: W przypadku zamiaru usunięcia wady w trybie gwarancyjnym, Nabywca zobowiązany jest do:
 4. Zawiadomienia Gwaranta w formie pisemnej lub mailowej na adres biuro@abiline.pl.
 • Wypełnienia protokołu reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevDwY65PW9MwBYoUXntyzkEpC6LJnRWVvZu_KN82YgLs3Ueg/viewform , który zostanie przesłany przez Gwaranta po otrzymaniu wiadomości o reklamacji.
 • Wskazania w formularzu reklamacyjnym numeru faktury potwierdzającej zakup towaru u Gwaranta.
 • Po przesłaniu wypełnionego formularza Abiline może zażądać uzupełnienia zgłoszenia reklamacji o zdjęcia lub film przestawiający reklamowany produkt, miejsce jego montażu lub pracę rzeczy, której elementem stał się produkt.
 • Przesłania reklamowanego towaru do miejsca realizacji gwarancji (Abiline, ul. Naftowa 4, 65-001 Zielona Góra) na koszt Nabywcy w celu dokonania oględzin towaru.Termin i sposób wysyłki towaru do Gwaranta musi zostać jasno wskazany przez Nabywcę, aby uniknąć problemów z dostarczeniem reklamowanego produktu.

5. W przypadku nieuznania reklamacji produkt powinien być odebrany przez kupującego od Abiline na jego koszt. W przypadku nieodebrania przez kupującego produktu, co do którego reklamacja nie została uznana, w ciągu miesiąca od daty poinformowania go o nieuznaniu reklamacji, Abiline może zezłomować lub zutylizować produkt.
6. W przypadku uznania reklamacji Abiline przekaże kupującemu decyzję o sposobie jej załatwienia. Decyzja Abiline co do sposobu załatwienia uznanej reklamacji jest wiążąca dla kupującego.
7.Jeżeli w wyniku uznania reklamacji Abiline dostarcza kupującemu produkt po naprawie lub nowy kurierem lub przez przewoźnika, kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera lub przewoźnika i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w transporcie ma obowiązek spisać protokół szkody z kurierem lub przewoźnikiem
8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktu w transporcie będą rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy to Abiline zleciła jego dostawę kupującemu. 
9. Termin realizacji reklamacji: Po dostarczeniu reklamowanego towaru, Gwarant przystąpi do weryfikacji zgłoszenia gwarancyjnego i wykona swoje obowiązki w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, albo w tym terminie zawiadamia o odrzuceniu reklamacji. W sytuacjach trudnych i zawiłych na przykład: konieczność zamówienia części zamiennych bądź konieczności wysłania produktu do fabryki w/w termin może ulec przedłużeniu. W przypadku konieczności przedłużenia procesu reklamacyjnego kupujący będzie poinformowany telefonicznie bądź e-mail o przewidywanym terminie zakończenia procesu.
10. Koszty wysyłki: odesłanie towaru do Nabywcy nastąpi na koszt Gwaranta w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia, że usterka nastąpiła z winy Nabywcy, zobowiązany jest on do zwrotu poniesionych przez Gwaranta kosztów transportowych (odbioru i ponownej wysyłki), diagnozy i ewentualnej naprawy
11. Koszty naprawy: W przypadku wad nieobjętych gwarancją, przed dokonaniem naprawy Gwarant poinformuje Nabywcę o kosztach naprawy. W przypadku braku akceptacji kosztów naprawy, towar zostanie odesłany Nabywcy na jego koszt.
12. Odpowiedzialność Abiline z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży produktu, w tym niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków gwarancyjnych ogranicza się do szkody rzeczywistej; odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Górną granicą odpowiedzialności jest cena produktu.

§ 4. Okres gwarancji
 1. Okres gwarancji: Licząc od dnia zakupu towaru przez Nabywcę, Gwarant udziela gwarancji na:
 • Okres 2 lat w przypadku zakupu dokonanego przez Nabywcę będącego Konsumentem.
 • Okres 1 roku w przypadku zakupu dokonanego przez Nabywcę niebędącego Konsumentem.

§ 5. Wyłączenie rękojmi
 1. Wyłączenie odpowiedzialności: W przypadku gdy Nabywcą nie jest Konsument, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Uprawnienia Konsumenta: Nabywca będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W razie wykonywania przez Nabywcę uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 6. Konserwacja i eksploatacja towarów dostarczanych przez Abiline
 1. Prawidłowa eksploatacja: Klucze mechaniczne przeznaczone są wyłącznie do awaryjnego otwierania zamków. Regularne używanie kluczy mechanicznych może prowadzić do szybszego zużycia mechanizmu zamka, co zmniejsza jego żywotność. Zamki elektroniczne są zaprojektowane głównie do otwierania za pomocą nośników MiFare i/lub kodów, a klucze mechaniczne powinny być używane tylko w sytuacjach awaryjnych.
 2. Regulacja drzwi: Aby zapewnić prawidłowe działanie zamków, drzwi muszą być odpowiednio wyregulowane. Nieprawidłowa regulacja drzwi może prowadzić do problemów z zamykaniem i otwieraniem, a także do blokowania się zamków. Dodatkowo, samozamykacze powinny być dostosowane do wagi i rozmiaru drzwi, aby uniknąć konieczności użycia nadmiernej siły przy ich zamykaniu, co może powodować uszkodzenie mechanicznego zamka. Abiline nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową regulację drzwi, na których montowane są zamki.
 3. Pielęgnacja zamków: Regularna konserwacja i pielęgnacja zamków elektronicznych jest niezbędna do zapewnienia ich długotrwałego i bezawaryjnego działania. Do czyszczenia zamków należy używać tylko łagodnych środków czyszczących. Zakazuje się używania środków chemicznych, które mogą powodować korozję lub uszkodzenia mechaniczne elementów zamków wykonanych ze stali. Chemikalia mogą osłabiać strukturę zamka, co prowadzi do jego przedwczesnego zużycia i potencjalnych awarii. Niewłaściwa pielęgnacja, takie jak brak regularnego czyszczenia, używanie środków chemicznych do czyszczenia zamka, może przyspieszyć zużycie elementów zamka i wpłynąć na jego funkcjonalność. Regularne czyszczenie i konserwacja są niezbędne dla ich długotrwałego funkcjonowania.
 4. Klamki w okuciach elektronicznych: Klamki stosowane w okuciach elektronicznych mogą być mniej sztywne niż tradycyjne klamki mechaniczne. Klamki elektroniczne często mają wbudowane czujniki i mechanizmy, które mogą powodować ich większą elastyczność. Jest to normalne zjawisko i nie wpływa na ich funkcjonalność. Ważne jest, aby użytkownicy byli świadomi tej różnicy i nie traktowali jej jako usterki.
 5. Baterie w zamkach elektronicznych: Po zamontowaniu zamka należy natychmiast włożyć baterie zasilające do zamka. Zatrzaśnięcie drzwi z zamontowanym zamkiem bez baterii może uniemożliwić otwarcie zamka i drzwi, co prowadzi do konieczności użycia klucza mechanicznego w sytuacji awaryjnej. Należy używać wyłącznie wysokiej jakości baterii alkalicznych.
 6. Montaż zamków: Zaleca się montaż zamków elektronicznych na wyregulowanych drzwiach, po zakończeniu montażu elementów wykończeniowych, takich jak wykładziny czy tapety. Demontaż drzwi z już zamontowanym zamkiem może prowadzić do jego uszkodzenia, dlatego należy tego unikać. Dodatkowo, montaż zamków elektronicznych powinien być przeprowadzany zgodnie z instrukcjami producenta i najlepiej przez wykwalifikowanych specjalistów, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu kontroli dostępu.
 7. Instrukcje montażu produktów mogą być przesyłane przez Abiline drogą mailową.

§ 7 . Gwarancja wygasa w przypadku:
 1. Korzystania z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji technicznej;
 • montażu produktu niezgodnie z instrukcją montażu lub dokumentacją techniczną Abiline;
 • montażu produktu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i umiejętności
 • montażu produktu w miejscu dla niego nieprzeznaczonym
 • zaniechania konserwacji produktu lub konserwacji rzeczy, której elementem stał się produkt lub rzeczy, której praca ma wpływ na pracę produktu;
 • niefachowego uruchomienia lub obsługi produktu lub rzeczy, której elementem stał się produkt lub której praca ma wpływ na pracę produktu;
 • zniszczenia produktu;
 • działania na produkt czynników takich jak woda, ogień, kwasy, sole, ługi itp.;
 • niezgodnej z wiedzą techniczną lub niefachowej naprawy produktu, w tym przez osoby bez kwalifikacji;
 • dokonania przeróbek lub modyfikacji produktu bez zgody Abiline;
 • błędnego podłączenia elektrycznego produktu;
 • montażu produktu w miejscu o podwyższonej wilgotności względnej >60% np. baseny, łaźnie, sauny oraz w miejscach o podwyższonej temperaturze >45oC.

§ 8. Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie powyższe postanowienia są obowiązkowe dla wszystkich Nabywców.
 2. ABILINE zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancji. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.abiline.pl.
 3. W przypadku kiedy postanowienia niniejszej gwarancji są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub gwarancja zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień gwarancji. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość gwarancji bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWG stosuje się Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Abiline.